Er is een mooie inspiratiekaart verschenen van de MBO-raad, NRTO, SBB en UWV voor (professionals die werken met) werkenden en werkzoekenden die overwegen over te stappen naar een ander beroep. Denk aan de overstap van fitnesstrainer naar handhaver/BOA, van basiskok naar groeps- en woonbegeleider in de zorg of gastheer/gastvrouw naar verzorgende IG.

Regionale mobiliteitsteams, gemeenten, UWV, werkgevers, loopbaanadviseurs, etc. helpen werkenden en werkzoekenden bij het vinden van nieuw werk. Praktijkleren in het mbo biedt verschillende mogelijkheden om werken en leren te combineren, van het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat tot een praktijkverklaring.

Overstappen is maatwerk

De inspiratiekaart is ontwikkeld op basis van beschikbare informatie over kansrijke overstapberoepen. De voorbeelden dienen ter inspiratie en zijn uiteraard niet uitputtend. Het blijft maatwerk. Voor een aantal certificaten gelden bijvoorbeeld eisen aan de vooropleiding of eerder opgedane ervaring.

Opleidingen in de derde leerweg

De beschreven opleidingen worden uitgevoerd in de derde leerweg. Anders dan de 'gewone' mbo-opleiding via bol of bbl, worden ze niet bekostigd door het ministerie van OCW, maar door de werkgever, de werknemer of bijvoorbeeld de gemeente of het UVW bij arbeidsbemiddeling en re-integratie.

Gebruik het overzicht in gesprekken

De inspiratiekaart kan behulpzaam bij loopbaanadviesgesprekken, het opstellen van leerwerkarrangementen en het samenstellen van een curriculum door een onderwijsinstelling. De voorbeelden staan beschreven op pagina's 3 tot en met 6 van de bijlage.

Bestanden